سیستم های تهویه مطبوع

 • C12DCR3

  طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان مجهز به کمپرسورGMCC قابلیت تنظیم…
 • C12FR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 12000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم…
 • C12VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 12000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C18AP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 18000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان مناسب مناطق…
 • C18DCP3

  کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • C18DCR3

  طراحی زیبا دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیA سرمایشی و گرمایشی مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم سرعت فن مجهز…
 • C18FP3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • C18FR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 18000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C18VR3

  کم صدا  نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 18000 دارای حالت خواب مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی B قابلیت…
 • C24AP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C24DCP3

  کم صدا  سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • C24DCR3

  طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان مجهز به کمپرسورGMCC قابلیت تنظیم…
 • C24FR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C24VP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان مناسب مناطق…
 • C24VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C30AP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی 30000 دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • C30DKP3

  کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • C30FR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی30000 دارای حالت خواب مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم…
 • C30VP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 30000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C30VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 30000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم…
 • C36AP3

  کم صدا طراحی زیبا نصب آسان سرمایشی 36000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • C36DKP3

  کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • C36SP3

  کم صدا نصب آسان سرمایش  36000 دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000…
 • C36VP3

   کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 36000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم…
 • C48FSC3

  کم صدا سرمایش نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
 • C48GSC3

  کم صدا نصب آسان سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز…
 • C60GSC3

  کم صدا  سرمایش نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
 • C60SAC3

  کم صدا سرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 ) مجهز به…
 • CM18BP3

  کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن مناسب مناطق گرمسیری دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CM18BR3

  کم صدا کنترل مکانیکی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CM18GP3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM18GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM24BP3

  کم صدا کنترل مکانیکی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CM24GP3

  کم صدا  نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 24000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM24GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 24000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CR18BR3

   کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…