پنجره ای

 • C18FP3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM18BP3

  کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن مناسب مناطق گرمسیری دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CM18BR3

  کم صدا کنترل مکانیکی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CM18GP3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM18GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM24BP3

  کم صدا کنترل مکانیکی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CM24GP3

  کم صدا  نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 24000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CM24GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 24000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • CR18BR3

   کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • CR18GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 دارای ریموت کنترل مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم…