ایستاده

 • C36SP3

  کم صدا نصب آسان سرمایش  36000 دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000…
  قابل فروش
 • C48FSC3

  کم صدا سرمایش نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
  قابل فروش
 • C48GSC3

  کم صدا نصب آسان سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز…
  قابل فروش
 • C60GSC3

  کم صدا  سرمایش نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
  قابل فروش
 • C60SAC3

  کم صدا سرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 ) مجهز به…
  قابل فروش
 • CS-C36SP3

  کم صدا سرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 ) مجهز به…
  قابل فروش
 • H36SAR3

  کم صدا سرمایش و گرمایش  دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
  قابل فروش
 • H48FSC3

  کم صدا نصب آسان سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز…
  قابل فروش
 • H48GSC3

  کم صدا نصب آسان سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز…
  قابل فروش
 • H48SAC3

  کم صدا سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
  قابل فروش
 • H60SAC3

  کم صدا سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…
  قابل فروش