اسپلیت سرد(روتاری)

 • split-samgroup

  C12DCR3

  طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان مجهز به کمپرسورGMCC قابلیت تنظیم…
 • split-samgroup

  C12FR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 12000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم…
 • split-sard-samgroup

  C12VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 12000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-sard-samgroup-co_

  C18DCR3

  طراحی زیبا دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیA سرمایشی و گرمایشی مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم سرعت فن مجهز…
 • split-samgroup

  C18FR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 18000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-sard-samgroup

  C18VR3

  کم صدا  نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 18000 دارای حالت خواب مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی B قابلیت…
 • split-sard-samgroup-co_

  C24DCR3

  طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان مجهز به کمپرسورGMCC قابلیت تنظیم…
 • split-samgroup

  C24FR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-sard-samgroup

  C24VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-samgroup

  C30FR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی30000 دارای حالت خواب مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم…
 • split-sard-samgroup

  C30VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 30000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم…