اسپلیت سرد(پیستونی)

 • split-samgroup

  C18AP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 18000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان مناسب مناطق…
 • split-sard-samgroup-co_

  C18DCP3

  کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • split-samgroup

  C24AP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-sard-samgroup-co_

  C24DCP3

  کم صدا  سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • split-sard-samgroup

  C24VP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 24000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان مناسب مناطق…
 • split-samgroup

  C30AP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی 30000 دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • split-samgroup-co_

  C30DKP3

  کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • split-sard-samgroup

  C30VP3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 30000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-samgroup

  C36AP3

  کم صدا طراحی زیبا نصب آسان سرمایشی 36000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…
 • split-samgroup-co_

  C36DKP3

  کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت…
 • split-sard-samgroup

  C36VP3

   کم صدا نصب آسان طراحی زیبا سرمایشی 36000 دارای حالت خواب دارای برچسب انرژیB مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم…