اسپلیت اینورتر

 • H12MKR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی خصوص مناطق معتدل مجهز به نمایشگر پنهان…
 • H12MR1

  کم صدا نصب آسان  طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A مجهز به نمایشگر…
 • H18MKR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی…
 • H18MR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A مجهز به نمایشگر…
 • H24MKR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی…
 • H24MR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A مجهز به نمایشگر…
 • H30MKR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا گاز مبرد 410 دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A…
 • H30MR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا گاز مبرد 410 دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A…
 • H9MKR1

  کم صدا  نصب آسان طراحی زیبا گاز مبرد 410 دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A…
 • H9MR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A مجهز به نمایشگر…